Описание на необходините документи за ползване на услуги

Молба-декларация

Молба - декларация по образец по настоящ адрес до директора на предприятието.

(можете да изтеглите по-долу бланка или да подадете молбата онлайн)

Медицинска бележка

Медицинска бележка от личния лекар за общото здравословно състояние – основно и съпътстващи заболявания, степен на подвижност и възможности за самообслужване, необходимост от диетично хранене.

Разпореждане на НОИ

Копие от разпореждане на НОИ за размера на пенсията ( актуално).

Документ за самоличност

Документ за самоличност

(за справка).

При подаване на молбата онлайн документа за самоличност е необходимо да се покаже при посещението на социалният работник.

ЕР на ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК

Копие от експертно рещение на ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК 

(ако има такова).

Документ за собственост

Документ за собственост на жилището (за справка) има ли сключен договор за прехвърляне право на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.

Удостоверение за ветеран от войните или ВП

Копие от удостоверение за ветеран от войните или за военно пострадал за ползване на предимство.

(ако лицето отговаря на този критерий).

Медицинско удостоверение от психо-диспансер

Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания София град. 

Актуална снимка

Два броя актуални снимки с размер 3/4 см.

( при подаване онлайн се прилага снимка в jpg или pdf формат).

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Условията и реда са регламентирани от Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги на МТСП, Дата на обнародване: 01.09.2005

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на:
1. лица над 60-годишна възраст;
2. инвалиди с определена първа или втора група инвалидност;
3. деца инвалиди.

     В домовете за стари хора, домовете за лица с физически увреждания и домашния социален патронаж се приемат лица, които:
1. не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;
2. имат определена първа или втора група инвалидност и активното лечение за тях е приключило;
3. нямат близки, които да се грижат за тях;
4. не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
     В заведения за социални услуги по ал.1 могат да се приемат и лица, които имат близки, но те:
1. са с определена първа или втора група инвалидност;
2. са навършили пенсионна възраст - за мъжете 60 години, за жените 55 години;
3. полагат грижи за тежко болно лице или дете;
4. са ограничени в обитаваната жилищна площ;
5. са в лоши взаимоотношения с лицето, желаещо да ползва социални услуги, доказани със социална анкета.
     Ветераните от войните и военно пострадалите ползват с предимство социални услуги, ако отговарят на условията по ал.1 и 2.
(Наредба № 4 от 1999 г. (изм. 2005 г.), чл.26.)

Документи за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Методическо указание за прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018г. на на Изпълнителния директор на АСП
Наредба за такси и цени на Столична община
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние
Можете да подадете Вашето заявление
и наш представител ще се свържв с Вас.

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.