ТАКСИ

За получените социални услуги лицата заплащат такса. Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата.

Такса в размер на 60 на сто от личните доходи заплащат лицата, съгласно чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от Столична община, но не повече от реалната издръжка за съответния месец /месечните разходи за храна, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци/.

Ветераните от войните, заплащат месечна такса за ползваните социални услуги в размер на 30 на сто от получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината (чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните).

Военноинвалидите заплащат такса в размер на 30 на сто от определената месечна такса, съгласно Закона за военноинвалидите.

 

Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, заплащат лицата, които:

  • имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа;
  • имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
За доход по се приемат всички доходи на лицето, с изключение на:
  • добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
  • еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
  • еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
  • добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
  • допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
  • добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
  • месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;

Средната такса за месец януари е 81,50лв., останалите около 30% до размера на реалната издръжка са за сметка на Столична община.

 

В определяне на размера на реалната издръжка е включена цената на храната и комунално-битовите разходи за приготвянето и и за доставката и до дома на лицата, като всички останали социални услуги за потребителите са напълно безплатни и изцяло дотирани от Столична община

  © Copyright 2009, Socialen patronaj Sofia. All Rights Reserved. Design by