Skip to main content

ОП “Социален патронаж” София

ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 04, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 03, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 02, 2022 год.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги. Приет с ПМС № 306 от 9.11.2020 г., обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г.

ЗАКОН за социалните услуги

ЗАКОН за социалните услуги. Oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.
Вижте повече в раздел Законодаделство на МТСП тук!

ЗАКОН за ветераните от войните на Република България

Обн., ДВ, бр. 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г.

ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

Обн., ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г., изм., бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г.

ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 01, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 12, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 11, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 10, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 09, 2021 год.

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 08, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 07, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 06, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 05, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 04, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 03, 2021 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 02, 2021 год
 
 
Powered by Phoca Download