Skip to main content

Описание на необходините документи за ползване на услуги

Удостоверение за ветеран от войните или ВП

Копие от удостоверение за ветеран от войните или за военно пострадал за ползване на предимство.

(ако лицето отговаря на този критерий).

Забележка: При необходимост, могат да се изискат допълнителни документи - за справка.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Документи за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Методическо указание за прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018г. на на Изпълнителния директор на АСП
Наредба за такси и цени на Столична община
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние
Можете да подадете Вашето заявление
и наш представител ще се свържв с Вас.
Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.