Описание на необходините документи за ползване на услуги

Удостоверение за ветеран от войните или ВП

Копие от удостоверение за ветеран от войните или за военно пострадал за ползване на предимство.

(ако лицето отговаря на този критерий).

Медицинско удостоверение от психо-диспансер

Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания София град. 

Актуална снимка

Два броя актуални снимки с размер 3/4 см.

( при подаване онлайн се прилага снимка в jpg или pdf формат).

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Условията и реда са регламентирани от Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги на МТСП, Дата на обнародване: 01.09.2005

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на:
1. лица над 60-годишна възраст;
2. инвалиди с определена първа или втора група инвалидност;
3. деца инвалиди.

     В домовете за стари хора, домовете за лица с физически увреждания и домашния социален патронаж се приемат лица, които:
1. не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;
2. имат определена първа или втора група инвалидност и активното лечение за тях е приключило;
3. нямат близки, които да се грижат за тях;
4. не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
     В заведения за социални услуги по ал.1 могат да се приемат и лица, които имат близки, но те:
1. са с определена първа или втора група инвалидност;
2. са навършили пенсионна възраст - за мъжете 60 години, за жените 55 години;
3. полагат грижи за тежко болно лице или дете;
4. са ограничени в обитаваната жилищна площ;
5. са в лоши взаимоотношения с лицето, желаещо да ползва социални услуги, доказани със социална анкета.
     Ветераните от войните и военно пострадалите ползват с предимство социални услуги, ако отговарят на условията по ал.1 и 2.
(Наредба № 4 от 1999 г. (изм. 2005 г.), чл.26.)

Документи за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Методическо указание за прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018г. на на Изпълнителния директор на АСП
Наредба за такси и цени на Столична община
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние
Можете да подадете Вашето заявление
и наш представител ще се свържв с Вас.
Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.