Skip to main content

Такси

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

01

Определяне на таксите

За получените социални услуги лицата заплащат такса. Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата.

Такса в размер на 60 на сто от личните доходи заплащат лицата, съгласно чл. 45 - чл. 52 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от Столична община, но не повече от реалната издръжка за съответния месец /месечните разходи за храна, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци/.

Ветераните от войните, заплащат месечна такса за ползваните социални услуги в размер на 30 на сто от получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината (чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните).

Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат такса в размер на 30 на сто от определената месечна такса, съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

02

Какво се включва

В определяне на размера на реалната издръжка е включена цената на храната и комунално-битовите разходи за приготвянето и и за доставката и до дома на лицата, като всички останали социални услуги за потребителите са напълно безплатни и изцяло дотирани от Столична община

03

Такса за издръжка на едно лице

Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, заплащат лицата, които:
  • имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа;
  • имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

За доход се приемат всички доходи на лицето, с изключение на:

  • добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
  • еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
  • еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
  • добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
  • допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
  • добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
  • месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;

НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Чл. 45. Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на сто от личните им доходи.
Чл. 46. (1) Месечната такса по чл. 45 не може да надвишава реалната издръжка на едно лице.
(2) Таксата по ал. 1 се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социални услуги.
Чл. 47. Реалната издръжка на едно лице включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
Чл. 48. Ветераните от войните, ползващи услуги на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите без добавките, изплащани към тях.
Чл. 49. Военноинвалидите, ползващи услуги на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от размера на определената такса.
Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Не се събира такса от лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични доходи и спестявания.
(2) В случаите, когато лицето няма лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа, разликата ежемесечно се погасява от тях.
Чл. 51. Лицата, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услуги на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на реалната издръжка.
Чл. 52. Месечната такса, дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж, се опрощава от Столичния общински съвет по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, въз основа на доклад на директора на ОП "Социален патронаж".
Чл. 54. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 45, чл. 48 и чл. 49 - до 25-то число на следващия месец.
Чл. 55. Когато сумите по този раздел не покриват реалната издръжка на заведенията, разликата е за сметка на бюджета на Столична община.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.